Commissie van juni 2021

Vijfjaarlijkse hernieuwing en nieuwe aanvragen

 

Door de fusie wil AJPP-VJPP vzw in ontbinding het onderscheid tussen gespecialiseerde journalisten en deze van de algemene informatie doen verdwijnen. Een nieuw wettelijk kader zal de bevoegdheid van de erkenningscommissie, belast met toekennen van de titel van beroepsjournalist, uitbreiden tot alle journalisten.

Deze reglementering is evenwel nog niet beschikbaar. Op dit ogenblik is het dus nog altijd de VJPP, vzw in vrijwillige ontbinding, die i.s.m. met de AVBB verder de aanvragen van de kandidaten voor het doorgangsbewijs voor de periodieke pers zal behandelen, alsook de commissie voor advies zal bijeenroepen.

Wie de toekenning vraagt van het doorgangsbewijs, moet aantonen te voldoen aan de voorwaarden. U moet dus een dossier samenstellen met de volgende onderdelen:

 

 • Het formulier « aanvraag tot afgifte van de identificatiedocumenten en -kentekens aan de leden van de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie » vervolledigen op bladzijde 1 en 2. Het betreft het vroegere groene formulier, nu beschikbaar in PDF-formaat hier. Vergeet uw handtekening en datum niet op bladzijde 2 ! Opmerking voor de zelfstandigen: vermeld uw rijksregisternummer onderaan op de eerste bladzijde van het document waar uw RSZ-stelsel wordt gevraagd.
 • Inlichtingsfiche « aanvraag van de identificatiedocumenten en –kentekens afgegeven door de FOD Binnenlandse zaken » vervolledigd. U vindt het hier.
 • De verklaring, dat u geen commerciële activiteiten uitoefent, laten vervolledigen door de hoofdredacteur van het medium waarmee u hoofdzakelijk samenwerkt. U vindt het hier.
 • Een recent uittreksel uit het strafregister.
 • Een recente digitale pasfoto van goede kwaliteit (JPEG-formaat, 35 x 45 mm met een resolutie van 300 dpi) met uw gezicht op een egale en heldere achtergrond. Respecteer de criteria zoals vereist voor de foto van de identiteitskaart: een neutrale gelaatsuitdrukking, hoofd en schouders recht, gelaat volledig en ogen goed zichtbaar. Bij de foto moet uw rijksregisternummer worden vermeld. U voegt het bij uw dossier op digitale dragers of per e-mail (info@ajpp-vjpp.be), WeTransfer, Dropbox…
 • Voor een eerste aanvraag, moet u ook een uittreksel uit de geboorteakte en een nationaliteitsbewijs bijvoegen.
 • De documenten worden bij voorkeur digitaal aangeleverd of opgestuurd (aangetekend) naar het secretariaat van het Huis van de Periodieke Pers, Karel Martelstraat 54 te 1000 Brussel.

 

Vervolgens, de verschillende documenten naargelang uw beroepsstatuut.

 

Als werknemer,

 • 3 volledige nummers van het medium waaraan u meewerkt: een van 2019, een van 2020 en een van 2021. Niet of kleef op cover 1, een papiertje waarop de periodiciteit, de bladzijde waar uw artikel of foto staat, alsook de bladzijde waar het colofon staat met vermelding van uw naam. Als digitaal, elk volledig nummer in een mapje met telkens vermelding van de gevraagde info.
 • Een recente loonfiche.

 

Als freelance,

 • Kopieën van 12 artikels en/of gepubliceerde foto’s tussen mei 2019 en april 2020 en hetzelfde voor de periode tussen mei 2020 en april 2021. Zorg ervoor dat u ongeveer een artikel per maand kunt aanleveren. De artikels moeten uw naam vermelden, de foto’s gecrediteerd. Ingeval van niet, voeg een attest bij van de uitgever of de hoofdredacteur met een lijst van de gepubliceerde artikels en/of foto’s met hun datum en bevestiging dat u de auteur bent. De verschijningsdatum moet te zien zijn. Voeg, indien mogelijk, een kopie bij van het colofon met uw naam. De kopieën van de artikels en /of de foto’s moeten worden chronologisch gerangschikt in een map. U moet per periode een map voorzien, dus twee in totaal. Als digitaal, per periode in een mapje met telkens vermelding van de gevraagde info.
 • Een volledig nummer van een medium waarmee u hoofdzakelijk hebt gewerkt 2019, 2020 en 2021. Vermeld op een papiertje de periodiciteit, de bladzijde waar uw artikel of foto staat, alsook de bladzijde waar het colofon staat met vermelding van uw naam. Voor het geval een nummer van een bepaald jaar niet (meer) beschikbaar is, moet u een verklaring bijvoegen van de directeur of hoofdredacteur waarin wordt bevestigd dat u betreffende jaar of periode voor dat medium hebt gewerkt. Als digitaal, elk volledig nummer in een mapje met telkens vermelding van de gevraagde info.
 • Bewijzen van de bezoldiging: aanslagbiljet van de personenbelasting inkomsten 2019/aanslagjaar 2020 en, voor de jaren 2020 en 2021, kopieën van facturen en bankuittreksels. Klasseer per jaar alles in chronologische volgorde in een map. Als digitaal, kopieën van facturen en bankuittreksels per jaar in een aparte map.

 

Deadline: uw dossier moet absoluut ten laatste op dinsdag 15 juni 2021 op het secretariaat van het Huis van de Periodieke Pers/VJPP, vzw in vrijwillige ontbinding zijn, Karel Martelstraat 54 te 1000 Brussel. Wie niet tijdig zijn aanvraag indient, wordt automatisch doorverwezen naar de volgende commissie van oktober 2021.

Belangrijk: een onvolledig dossier zal niet worden aanvaard door de commissie van advies !

Voor bijkomende vragen: Tel.: 02/230 09 99 / e-mail: info@ajpp-vjpp.be