Commissie van februari 2020

 

Door de fusie wil AJPP-VJPP vzw in ontbinding het onderscheid tussen gespecialiseerde journalisten en deze van de algemene informatie doen verdwijnen. Een nieuw wettelijk kader zal de bevoegdheid van de erkenningscommissie, belast met toekennen van de titel van beroepsjournalist, uitbreiden tot alle journalisten.

Deze reglementering is evenwel nog niet beschikbaar. Op dit ogenblik is het dus nog altijd de VJPP, vzw in vrijwillige ontbinding, die verder de aanvragen van de kandidaten voor het doorgangsbewijs voor de periodieke pers zal behandelen, alsook de commissie voor advies zal bijeenroepen.

Wie de toekenning vraagt van het doorgangsbewijs, moet aantonen te voldoen aan de eisen. U moet dus een dossier samenstellen met de volgende onderdelen:

 

 • Het formulier « aanvraag tot afgifte van de identificatiedocumenten en -kentekens aan de leden van de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie » vervolledigen op bladzijde 1 en 2. Het betreft het vroegere groene formulier, nu beschikbaar in PDF-formaat hier. Vergeet uw handtekening en datum niet op bladzijde 2 ! Opmerking voor de zelfstandigen: vermeld uw rijksregisternummer onderaan op de eerste bladzijde van het document waar uw RSZ-stelsel wordt gevraagd.
 • Betalingsbewijs voor 50 euro op rekening IBAN BE06 2100 3652 7222 BIC GEBABEBB van de VJPP voor de dossierkosten.
 • Inlichtingsfiche « aanvraag van de identificatiedocumenten en –kentekens afgegeven door de FOD Binnenlandse zaken » vervolledigd. U vindt het hier.
 • De verklaring, dat u geen commerciële activiteiten uitoefent, laten vervolledigen door de hoofdredacteur van het medium waarmee u hoofdzakelijk samenwerkt. U vindt het hier.
 • Een recent uittreksel uit het strafregister.
 • Een recente digitale pasfoto van goede kwaliteit (JPEG-formaat, 35 x 45 mm met een resolutie van 300 dpi) met uw gezicht op een egale en heldere achtergrond. Respecteer de criteria zoals vereist voor de foto van de identiteitskaart: een neutrale gelaatsuitdrukking, hoofd en schouders recht, gelaat volledig en ogen goed zichtbaar. Bij de foto moet uw rijksregisternummer worden vermeld. U voegt het bij uw dossier op CD, USB-stick, SD-Kaart of per e-mail (info@ajppp-vjpp.be), WeTransfer, Dropbox…
 • Voor een eerste aanvraag, moet u ook een uittreksel uit de geboorteakte en een nationaliteitsbewijs bijvoegen.

 

Vervolgens, de verschillende documenten naargelang uw beroepsstatuut.

 

Als werknemer,

 • 3 volledige nummers van het medium waaraan u meewerkt: een van het vierde kwartaal van 2017, een van 2018 en een van 2019. Indien mogelijk, voeg er een nummer van 2020 bij. Niet of kleef op cover 1, een papiertje waarop de periodiciteit, de bladzijde waar uw artikel of foto staat, alsook de bladzijde waar het colofon staat met vermelding van uw naam.
 • Een recente loonfiche.

 

Als freelance,

 • Kopieën van 12 artikels en/of gepubliceerde foto’s tussen januari 2018 en december 2018 en hetzelfde voor de periode tussen januari 2019 en december 2019 (of, indien mogelijk, januari 2020). Zorg ervoor dat u ongeveer een artikel per maand kunt aanleveren. De artikels moeten uw naam vermelden, de foto’s gecrediteerd. Ingeval van niet, voeg een attest bij van de uitgever of de hoofdredacteur met een lijst van de gepubliceerde artikels en/of foto’s met hun datum en bevestiging dat u de auteur bent. De verschijningsdatum moet te zien zijn. Voeg, indien mogelijk, een kopie bij van het colofon met uw naam. De kopieën van de artikels en /of de foto’s moeten worden chronologisch gerangschikt in een map. U moet per periode een map voorzien, dus twee in totaal.
 • Een volledig nummer van een medium waarmee u hoofdzakelijk hebt gewerkt (vierde kwartaal 2017, 2018, 2019 en, indien mogelijk, 2020). Vermeld op een papiertje de periodiciteit, de bladzijde waar uw artikel of foto staat, alsook de bladzijde waar het colofon staat met vermelding van uw naam. Voor het geval een nummer van een bepaald jaar niet (meer) beschikbaar is, moet u een verklaring bijvoegen van de directeur of hoofdredacteur waarin wordt bevestigd dat u betreffende jaar of periode voor dat medium hebt gewerkt.
 • Bewijzen van de bezoldiging: aanslagbiljet van de personenbelasting inkomsten 2018/aanslagjaar 2019 en, voor 2019, kopieën van facturen en bankuittreksels. Klasseer alles in chronologische volgorde.

 

Deadline: uw dossier moet absoluut ten laatste op vrijdag 17 januari op het secretariaat van het Huis van de Periodieke Pers zijn, Karel Martelstraat 54 te 1000 Brussel. Wie niet tijdig zijn aanvraag indient, wordt automatisch doorverwezen naar de volgende commissie van juni 2020.

Belangrijk: een onvolledig dossier zal niet worden aanvaard door de commissie van advies !

Voor bijkomende vragen: Tel.: 02/230 09 99 / e-mail: info@ajpp-vjpp.be