Commissie van juni 2024

Tot nader order hebben professionele journalisten verbonden aan vakpers (of periodieke pers) een eigen wettelijk statuut, los van de beroepsjournalisten verbonden aan de algemene informatiemedia. Tot nader order ook blijft de vzw-in-ontbinding VJPP-AJPP wettelijk gelast met de omkadering van de erkenning van beroepsjournalisten verbonden aan de vakpers. De VJPP-AJPP-in-vrijwillige  ontbinding doet dit weliswaar in samenwerking met de AVBB (VVJ – AJP). Sinds enkele jaren groepeert de AVBB (VVJ – AJP) alle beroepsjournalisten, zowel deze van de algemene nieuwsmedia als deze van de gespecialiseerde media. Diezelfde AVBB (VVJ – AJP) blijft intussen bij de wetgever aandringen op een nieuw wettelijk kader met een enkel statuut voor alle beroepsjournalisten.

Vandaag is het aan Nederlandstalige kant dus nog steeds de VJPP-in-vrijwillige ontbinding die, samen met de VVJ, de aanvragen van de kandidaten voor het doorgangsbewijs voor de periodieke pers behandelt. Het is tevens de VJPP vzw-in-vrijwillige ontbinding die daarvoor de bevoegde Commissie voor advies bijeenroept.

Wie de toekenning vraagt van het doorgangsbewijs, moet aantonen te voldoen aan de wettelijk bepaalde voorwaarden. Stel uw digitaal dossier samen als volgt:

Administratief luik (in een map)

 1. Vervolledig het formulier « aanvraag tot afgifte van de identificatiedocumenten en -kentekens aan de leden van de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie » op bladzijden 1 en 2. Het betreft het vroegere groene formulier, nu beschikbaar in PDF-formaat hier. Vergeet uw handtekening en datum niet op bladzijde 2! Voor de zelfstandigen: vermeld uw rijksregisternummer onderaan op de eerste bladzijde van het document waar uw RSZ-stelsel wordt gevraagd.
 2. Vervolledig de Inlichtingsfiche « aanvraag van de identificatiedocumenten en –kentekens afgegeven door de FOD Binnenlandse zaken ».U vindt dit document hier. Vergeet ook hier niet uw handtekening!
 3. Laat de verklaring dat u geen commerciële activiteiten uitoefent, vervolledigen door de hoofdredacteur van het medium waarmee u hoofdzakelijk samenwerkt. U vindt het hier.
 4. Een recent uittreksel uit het strafregister.
 5. Een uittreksel uit de geboorteakte (enkel voor een eerste aanvraag).
 6. Een nationaliteitsbewijs (enkel voor een eerste aanvraag).
 7. Een recente digitale pasfoto van goede kwaliteit (JPEG-formaat, 35 x 45 mm met een resolutie van 300 dpi) met uw gezicht op een egale en heldere achtergrond. Respecteer de criteria zoals vereist voor de foto van de identiteitskaart: een neutrale gelaatsuitdrukking, hoofd en schouders recht, gelaat volledig en ogen goed zichtbaar. Bij de foto moet uw rijksregisternummer worden vermeld ! U voegt het bij uw dossier op digitale drager of per e-mail (info@ajpp-vjpp.be), WeTransfer, Dropbox…
 8. Een recente loonfiche als werknemer en, voor de freelancer, het aanslagbiljet van de personenbelasting inkomsten 2022/aanslagjaar 2023.

Elk onderdeel van het administratief luik zit in een genummerde sub-map en in de juiste volgorde ! En elk sub-map draagt ook een naam !

Toe te voegen naargelang uw arbeidstatuut:

Als werknemer (in een map)

 • 3 volledige nummers van het medium waaraan u meewerkt: een van na mei 2022, een van 2023 en een van 2024. Voeg per nummer een pagina bij waarop de periodiciteit, de bladzijde waar uw artikel of foto staat, alsook de bladzijde waar het colofon staat met vermelding van uw naam. Voor elk jaar een volledig nummer in een mapje met telkens vermelding van de gevraagde info.

Als freelancer (in een map)

 • Kopieën van 12 artikels en/of gepubliceerde foto’s tussen mei 2022 en december 2022 (sub-map 1) en hetzelfde voor de periode tussen januari 2023 en december 2023 (sub-map 2) en hetzelfde voor de periode tussen januari 2024 en eind april 2024 (sub-map 3). Zorg ervoor dat u ongeveer een artikel per maand kunt aanleveren. De artikels moeten uw naam vermelden, de foto’s gecrediteerd. Is dat laatste niet het geval, voeg dan een attest bij van de uitgever of de hoofdredacteur met een lijst van de gepubliceerde artikels en/of foto’s met hun datum en bevestiging dat u de auteur bent. De verschijningsdatum moet te zien zijn. Voeg, indien mogelijk, een kopie bij van het colofon met uw naam. De kopieën van de artikels en/of de foto’s moeten chronologisch worden gerangschikt in een map. U moet per periode een map voorzien met voor elke periode de hoger gevraagde informatie.
 • Een volledig nummer van een medium waarmee u hoofdzakelijk hebt gewerkt voor 2022, 2023 en 2024. Vermeld de periodiciteit, de bladzijde waar uw artikel of foto staat, alsook de bladzijde waar het colofon staat met vermelding van uw naam voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Voor het geval een nummer van een bepaald jaar niet (meer) beschikbaar is, moet u een verklaring bijvoegen van de directeur of hoofdredacteur waarin wordt bevestigd dat u de betreffende periode voor dat medium hebt gewerkt.
 • Bewijzen van de vergoeding: kopieën van facturen en bankuittreksels. Klasseer per jaar alles in chronologische volgorde in een map.

Deadline

Uw  digitaal dossier moet ten laatste op vrijdag 24 mei 2024 doorgestuurd zijn naar info@ajpp-vjpp.be en gilbert@ogmaios.be

Wie niet tijdig zijn aanvraag indient, wordt automatisch doorverwezen naar de volgende commissie van oktober 2024. Wacht dus niet tot de laatste week. Er is dan ook trouwens nog weinig tijd beschikbaar om u eventueel verder te helpen. Respecteer ook strikt de gevraagde samenstelling van uw dossier.

Belangrijk: een onvolledig dossier zal niet worden aanvaard door de commissie van advies! En uw dossier moet verplicht worden ingediend zoals gevraagd.

Voor bijkomende vragen: Tel.: 02/230 09 99 of 0479/81 65 36 / e-mail: info@ajpp-vjpp.be / gilbert@ogmaios.be

© Copyright 2023 AJPP – VJPP